Cattolici e ortodossi uniti per la crescita della società


“Collaborazione” e “comune testimonianza” tra cattolici e ortodossi su temi come famiglia, bioetica, diritti umani, onestà nella vita pubblica, ecologia:  le ha chieste il Papa parlando ai vescovi della Romania durante l’udienza di venerdì 12 febbraio, in occasione della visita “ad limina Apostolorum“.

Venerabili Frati întru Episcopat!
Este pentru mine un motiv de mare bucurie sa va întâlnesc în cursul vizitei “ad limina”, sa va ascult si sa reflectam împreuna asupra parcursului Poporului lui Dumnezeu încredintat voua. Salut cu afectiune pe fiecare dintre voi si îi multumesc, în special, Mons. Ioan Robu pentru cuvintele cordiale pe care, în numele tuturor, mi le-a adresat. Îndrept un gând special spre Prea Fericirea Sa Lucian Muresan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Române. Voi sunteti Pastori ai unor comunitati de diferite rituri, care îsi pun bogatiile îndelungatei lor traditii în serviciul comuniunii pentru binele tuturor. În voi salut comunitatile crestine din România si din Republica Moldova, atât de greu încercate în trecut, si aduc omagiu acelor Episcopi si nenumarati preoti, calugari, calugarite si credinciosi care, în timpul persecutiei, au dovedit un atasament neclintit fata de Cristos si fata de Biserica sa si au pastrat intacta credinta lor.
Voua, iubiti frati întru Episcopat, doresc sa va exprim multumirea mea pentru angajarea voastra generoasa în serviciul renasterii si dezvoltarii comunitatii catolice din tarile voastre si sa va îndemn sa continuati a fi Pastori plini de zel ai turmei lui Cristos, în apartenenta la unica Biserica si în respectul diferitelor traditii rituale. A pastra si transmite patrimoniul credintei este o îndatorire a întregii Bisericii, dar în special a Episcopilor (Cf Lumen gentium, 25). Câmpul slujirii voastre este vast si exigent:  este vorba, de fapt, de a propune credinciosilor un itinerar de credinta crestina matura si responsabila, în special prin învatamântul religios, cateheza, chiar si pentru adulti, si pregatirea la sacramente. În acest domeniu e nevoie de promovarea unei mai mari cunoasteri a Sfintei Scripturi, a Catehismului Bisericii Catolice si a documentelor Magisteriului, în mod deosebit ale Conciliului Ecumenic al ii-lea din Vatican si Enciclicelor Papale. Este un program angajant, care cere elaborarea în comun a unor planuri pastorale vizând bonum animarum al tuturor catolicilor de diferite rituri si etnii. Aceasta necesita marturie de unitate, dialog sincer si efectiva colaborare, fara a uita ca unitatea este în primul rând rod al Duhului Sfânt (CfGal 5, 22), care calauzeste Biserica.
În acest an al Sfintei Preotii, va îndemn sa fiti mereu adevarati parinti pentru preotii vostri, cei dintâi si pretiosi colaboratori în via Domnului (Cf Christus Dominus, 16.28); cu ei exista o legatura înainte de toate sacramentala, care cu titlu unic îi face partasi la misiunea încredintata Episcopilor. Straduiti-va sa întretineti comuniunea între voi si cu ei într-un climat de afectiune, de atentie si de dialog respectuos si fratern; interesati-va de conditiile lor spirituale si materiale, de necesarul aggiornamento teologic si pastoral. În diecezele voastre nu lipsesc Institutele calugaresti active în domeniul pastoral. Va fi grija voastra speciala sa le dedicati atentia cuvenita si sa le oferiti tot ajutorul posibil pentru ca prezenta lor sa fie din ce în ce mai semnificativa iar persoanele consacrate sa-si poata desfasura apostolatul potrivit propriei carisme si în deplina comuniune cu Biserica particulara.
Dumnezeu nu înceteaza sa cheme barbati si femei în serviciul sau:  trebuie sa-i fim recunoscatori de aceasta, intensificând rugaciunea pentru ca sa continue sa trimita lucratori în secerisul sau (Cf Mt 9, 37). Este îndatorirea principala a Episcopilor sa promoveze pastorala vocatiilor si formarea umana, spirituala si intelectuala, a candidatilor la Preotie în Seminarii si în alte Institute de formare (Cf Optatam Totius, 2.4), garantându-le posibilitatea de a-si însusi o profunda spiritualitate si o pregatire riguroasa, filozofico-teologica si pastorala, si prin alegerea atenta a educatorilor si profesorilor. O grija similara trebuie sa se aiba în formarea membrilor Institutelor de viata consacrata, în special ale celor feminine.
Înflorirea de vocatii sacerdotale si calugaresti depinde în buna parte de sanatatea morala si religioasa a familiilor crestine. Din pacate, în timpul nostru nu putine sunt pericolele care ameninta institutia familiala într-o societate secularizata si dezorientata. Familiile catolice din tarile voastre, care în timpul încercarii au marturisit uneori cu pret scump fidelitatea fata de Evanghelie, nu sunt imune de plagile avortului, coruptiei, alcoolismului si drogurilor, precum si controlului nasterilor prin metode contrare demnitatii persoanei umane. Pentru a combate aceste provocari, este nevoie sa se promoveze centre parohiale de consiliere care sa asigure o pregatire adecvata vietii conjugale si familiale, dar si sa se organizeze mai bine asistenta pastorala a tineretului. Este necesara, mai presus de toate, o angajare decisa pentru a favoriza prezenta valorilor crestine în societate, dezvoltând centre de formare unde tinerii sa poata cunoaste valorile autentice, înnobilate de geniul culturii tarilor voastre, încât sa le poata marturisi în ambientele în care traiesc. Biserica vrea sa ofere contributia ei determinanta la construirea unei societati reconciliate si solidare, capabila sa faca fata procesului de secularizare în curs. Transformarea sistemului industrial si agricol, criza economica, emigratia, nu au favorizat persistenta valorilor traditionale, care, de aceea, trebuie propuse din nou si întarite.
În acest context, apare deosebit de importanta marturia de fraternitate dintre Catolici si Ortodocsi:  sa prevaleze asupra divizarilor si disensiunilor si sa deschida inimile la împacare. Sunt constient de dificultatile pe care trebuie sa le înfrunte, în acest domeniu, comunitatile catolice:  urez sa se poata gasi solutii adecvate, în acel spirit de dreptate care trebuie sa însufleteasca raporturile dintre fratii în Cristos. În mai 2009, ati amintit cea de-a x-a aniversare a istoricei vizite pe care Venerabilul Papa Ioan Paul al ii-lea a realizat-o în România. Cu acea ocazie, Providenta divina i-a oferit Succesorului lui Petru posibilitatea de a împlini o calatorie apostolica într-o Natiune majoritar ortodoxa, unde de secole este prezenta o însemnata comunitate catolica. Dorinta de unitate suscitata de acea vizita sa alimenteze rugaciunea si stradania de a dialoga în caritate si în adevar si de a promova initiative comune. Un domeniu de colaborare astazi deosebit de important între Ortodocsi si Catolici priveste apararea radacinilor crestine ale Europei si a valorilor crestine, si marturia în comun asupra unor teme precum familia, bioetica, drepturile omului, onestitatea în viata publica, ecologia. Angajarea unitara asupra acestor argumente va oferi o contributie importanta cresterii morale si civile a societatii. Un dialog constructiv între Ortodocsi si Catolici nu va întârzia sa fie ferment de unitate si de concordie nu numai pentru tarile voastre, dar si pentru întreaga Europa.
La încheierea întâlnirii noastre, gândul meu se îndreapta spre comunitatile voastre. Duceti preotilor, calugarilor, calugaritelor, tuturor credinciosilor din România si Republica Moldova salutarile mele si încurajarea mea, dându-le asigurarea si afectiunii mele. Invocând mijlocirea Maicii Domnului si a sfintilor din Tinuturile voastre, va dau din inima Binecuvântarea mea, voua si tuturor membrilor poporului lui Dumnezeu încredintati solicitudinii voastre pastorale.

Di seguito una nostra traduzione italiana del discorso del Papa.

Venerati Fratelli nell’Episcopato!

È per me motivo di grande gioia incontrarvi nel corso della visita ad limina, ascoltarvi e riflettere insieme sul cammino del Popolo di Dio a voi affidato. Saluto con affetto ciascuno di voi e ringrazio, in particolare, Mons. Ioan Robu per le cordiali parole che, a nome di tutti, mi ha indirizzato. Rivolgo un pensiero speciale a Sua Beatitudine Lucian Muresan, Arcivescovo Maggiore della Chiesa Greco-cattolica Romena. Voi siete Pastori di comunità di riti diversi, che pongono le ricchezze della propria lunga tradizione a servizio della comunione, per il bene di tutti. In voi saluto le comunità cristiane della Romania e della Repubblica di Moldova, in passato così duramente provate, e rendo omaggio a quei Vescovi e innumerevoli sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli che, nel tempo della persecuzione, hanno mostrato indomito attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa e hanno conservata intatta la loro fede.

A voi, cari Fratelli nell’Episcopato, desidero esprimere il mio ringraziamento per il vostro generoso impegno a servizio della rinascita e dello sviluppo della comunità cattolica nei vostri Paesi ed esortarvi a continuare ad essere zelanti Pastori del gregge di Cristo, nell’appartenenza all’unica Chiesa e nel rispetto delle diverse tradizioni rituali. Conservare e tramandare il patrimonio della fede è un compito di tutta la Chiesa, ma particolarmente dei Vescovi (cfr.Lumen gentium, 25).

Il campo del vostro ministero è vasto ed esigente:  si tratta, infatti, di proporre ai fedeli un itinerario di fede cristiana matura e responsabile, specialmente attraverso l’insegnamento della religione, la catechesi, anche degli adulti, e la preparazione ai Sacramenti. In tale ambito occorre promuovere una maggiore conoscenza della Sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa Cattolica e dei documenti del Magistero, in particolare del Concilio Ecumenico Vaticano ii e delle Encicliche Papali. È un programma impegnativo, che richiede l’elaborazione comune di piani pastorali miranti al bonum animarum di tutti i cattolici dei diversi riti ed etnie. Ciò esige testimonianza di unità, sincero dialogo e fattiva collaborazione, senza dimenticare che l’unità è primariamente frutto dello Spirito Santo (cfr. Gal 5, 22), che guida la Chiesa.

In quest’Anno Sacerdotale, vi esorto ad essere sempre autentici padri dei vostri presbiteri, primi e preziosi collaboratori nella vigna del Signore (cfr. Christus Dominus, 16.28); con loro esiste un legame anzitutto sacramentale, che a titolo unico li rende participi della missione pastorale affidata ai Vescovi. Impegnatevi a curare la comunione tra voi e con loro in un clima di affetto, di attenzione e di dialogo rispettoso e fraterno; interessatevi alle loro condizioni spirituali e materiali, al loro necessario aggiornamento teologico e pastorale. Nelle vostre diocesi non mancano Istituti religiosi impegnati nella pastorale. Sarà vostra speciale cura dedicare loro la dovuta attenzione e fornire ogni possibile aiuto perché la loro presenza sia sempre più significativa e i consacrati possano svolgere il loro apostolato secondo il proprio carisma e in piena comunione con la Chiesa particolare.

Dio non manca di chiamare uomini e donne al suo servizio:  di questo dobbiamo essere grati al Signore, intensificando la preghiera perché Egli continui a inviare operai nella sua messe (cfr. Mt 9, 37). È compito primario dei Vescovi promuovere la pastorale vocazionale e la formazione umana, spirituale e intellettuale dei candidati al Sacerdozio nei Seminari e negli altri Istituti formativi (cfr. Optatam Totius, 2.4), garantendo loro la possibilità di acquisire una profonda spiritualità e una rigorosa preparazione filosofico-teologica e pastorale, anche mediante la scelta attenta degli educatori e dei docenti. Analoga cura va posta nella formazione dei membri degli Istituti di vita consacrata, in particolare di quelli femminili.

La fioritura di vocazioni sacerdotali e religiose dipende in buona parte dalla salute morale e religiosa delle famiglie cristiane. Purtroppo, nel nostro tempo non sono poche le insidie verso l’istituzione familiare in una società secolarizzata e disorientata. Le famiglie cattoliche dei vostri Paesi, che, durante il tempo della prova, hanno testimoniato, talora a caro prezzo, la fedeltà al Vangelo, non sono immuni dalle piaghe dell’aborto, della corruzione, dell’alcolismo e della droga, come pure del controllo delle nascite mediante metodi contrari alla dignità della persona umana. Per combattere queste sfide, occorre promuovere consultori parrocchiali che assicurino un’adeguata preparazione alla vita coniugale e familiare, nonché organizzare meglio la pastorale giovanile. Occorre, soprattutto, un deciso impegno per favorire la presenza dei valori cristiani nella società, sviluppando centri di formazione dove i giovani possano conoscere i valori autentici, impreziositi dal genio della cultura dei vostri Paesi, così da poterli testimoniare negli ambienti dove vivono. La Chiesa vuole dare il suo contributo determinante alla costruzione di una società riconciliata e solidale, capace di far fronte al processo di secolarizzazione in atto. La trasformazione del sistema industriale e agricolo, la crisi economica, l’emigrazione all’estero, non hanno favorito la tenuta dei valori tradizionali, che vanno, perciò, riproposti e rafforzati.

In questo contesto, risulta particolarmente importante la testimonianza di fraternità tra Cattolici e Ortodossi:  prevalga sulle divisioni e sui dissidi e apra i cuori alla riconciliazione. Sono consapevole delle difficoltà che devono affrontare, in questo ambito, le comunità cattoliche; auspico che si possano trovare soluzioni adeguate, in quello spirito di giustizia e carità che deve animare i rapporti tra fratelli in Cristo. Nel maggio 2009, avete ricordato il x anniversario della storica visita che il Venerabile Papa Giovanni Paolo ii realizzò in Romania. In quella occasione, la Provvidenza divina offriva al Successore di Pietro la possibilità di compiere un viaggio apostolico in una Nazione a maggioranza ortodossa, dove da secoli è presente una significativa comunità cattolica. Il desiderio di unità suscitato da quella visita alimenti la preghiera e l’impegno a dialogare nella carità e nella verità e a promuovere iniziative comuni.

Un ambito di collaborazione oggi particolarmente importante tra Ortodossi e Cattolici riguarda la difesa delle radici cristiane dell’Europa e dei valori cristiani e la comune testimonianza su temi come la famiglia, la bioetica, i diritti umani, l’onestà nella vita pubblica, l’ecologia. L’impegno unitario su tali argomenti offrirà un importante contributo alla crescita morale e civile della società. Un costruttivo dialogo tra Ortodossi e Cattolici non mancherà di essere fermento di unità e di concordia non solo per i vostri Paesi, ma anche per l’intera Europa.

Al termine del nostro incontro, il mio pensiero si volge alle vostre Comunità. Portate ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a tutti i fedeli della Romania e della Repubblica di Moldova i miei saluti e il mio incoraggiamento, assicurando il mio affetto e la mia preghiera. Mentre invoco l’intercessione della Madre di Dio e dei Santi delle vostre Terre, imparto di cuore la mia Benedizione a voi e a tutti i membri del Popolo di Dio affidati alla vostra premura pastorale.

(©L’Osservatore Romano – 13 febbraio 2010)

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...