ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF


50&più –sistemul de servicii, promovat de Confcommercio, pune la dispoziţia românilor din Italia propriile servicii de asistenţă fiscală gratis, mulţumită convenţiei cu FARI “Federatia Asociatiilor Românilor din Italia” .

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

A fost reînnoită pentru a patra oară consecutiv convenţia naţională de colaborare între FARI  şi Institutul de patronat şi asistenţă socială si fiscală 50&più CAAF, promovat de Confcommercio.

Cetăţenii români cu rezidenţa în Italia nu vor mai fi izolaţi, dezorientaţi, netutelaţi din punct de vedere social, a pensiilor, previdenţial şi fiscal; 50&più CAAF, cu sedii în tot teritoriul italian, continuă să ofere cetăţenilor români cu rezidenţă în Italia asistenţă fiscală completă, în condiţii economice optime.

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

A apela serviciilor e simplu: pentru a obţine asistenţă gratuită în orice câmp al previdenţei, începând de la asigurările sociale, prestaţii INPS (şomaj, vechime, bătrâneţe, invaliditate, reversibilitate şi superstiţi, contribuţie previdenţială pentru muncitori, colaboratoare domestice, îngrijitoare de bătrâni, cec-uri familiare, etc.), INAIL (indemnizaţie şi rentă pentru muncitorii victime de accidente la locul de muncă şi de boli profesionale), ENASARCO (pentru reprezentanţi al comerţului), prestaţii ASL în sfera sănătătii, etc., şi cu CAAF în oficiile financiare (declaraţiile veniturilor 730, degrevare fiscală, ICI, ISEE, moşteniri, etc.).

Cetăţenii români cu rezidenţă şi muncă în Italia, angajaţi sau autonomi, (meşteri, comercianţi, agricultori), colaboratoarele familiare şi îngrijitoarele de bătrâni (badante) se pot adresa unui centru CAAF 50&più, califica precum „cetăţean român” şi pot expune personalului foarte calificat şi specializat necesităţile lor, cerinţele sau clarificări despre drepturile şi oportunităţile lor;  toate acestea sunt GRATUITE.

50&più e prezent în Birourile Provinciale din orice oraş, şi în multe mici localităţi. Activitatea de sprijin e complet gratuită pentru că patronatul e financiat de Stat pentru a ajuta în orice tip de asistenţă socială cetăţenii şi muncitorii, fără discriminări.

Aceasta e o oportunitate şi un serviciu indispensabil, în afară de a fi gratuit, pentru comunitatea română din Italia; emigranţii din România, uneori, se găsesc în situaţii neplăcute nereuşind să se descurce în complicatul sistem previdenţial, de siguranţă socială, a sănătăţii şi fiscal italian. A fi asistaţi, protejaţi şi orientaţi e o mare necesitate pentru muncitorii tineri şi mai puţin tineri, pentru familii, pentru femeile lucrătoare, pentru a-şi tutela drepturile ca şi cetăţeni europeni.

Acesta e un succes pentru FARI  şi pentru toate celelalte asociaţii membri. Ideea noastră e că pentru a ne putea tutela şi integra in Italia, pentru a ne simţi în siguranţă, asistaţi şi orientaţi in mod corect, trebuie în primul rând sa rămanem uniţi şi solidari, cu demnitate şi  decor, mândri de identitatea noastră naţională şi culturală, siguri că în Italia vom putea găsi condiţii mai bune, comfort, muncă şi siguranţă.

Text original in italiană: Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Traducere: Bianca Mihaela VASILE

Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

http://www.fari.ro.it/

E-mail: info@fari.ro.it

FARI-CAAF 50&Più: Rinnovo servizio di assistenza fiscale 2014

FARI-50&Più CAAF:  Conditii asistenta fiscala 2014 pentru romanii din Italia

ROMENI IN ITALIA, ASSISTENZA FISCALE 2014: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON 50&PIÙ CAAF


 50& PIU’ – IL GRANDE SISTEMA ASSOCIATIVO E DI SERVIZI PROMOSSO DALLA CONFCOMMERCIO, METTE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DEI ROMENI IN ITALIA, GRAZIE ALLA CONVENZIONE CON LA FARI – FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI ROMENI IN ITALIAI PROPRI  SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE.
50&Piu’Caaf : Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale –  http://www.50epiu.it/it-it/fisco.aspx
50+
50&Piu’EnascoIstituto di Patronato e di Assistenza Sociale – http://www.50epiu.it/it-it/patronato.aspx
 E’ stata rinnovata per il quarto anno di seguito, la convenzione nazionale di collaborazione della FARI – Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia con l’istituto di patronato e assistenza sociale  e fiscale 50&Più CAAF  promosso dalla Confcommercio

I cittadini romeni residenti in Italia non saranno più divisi, disorientati, privi di  tutela in campo sociale, pensionistico, previdenziale e fiscale;  50&Più CAAF, presente con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio italiano, offrirà ai cittadini romeni residenti in Italia anche per quest’anno, assistenza fiscale completa, a condizioni economiche  ottimali. 

Semplici le modalità per rivolgersi al Patronato e al Caaf di  50&Più: per chiedere ed ottenere assistenza gratuita in ogni campo della previdenza, delle assicurazioni sociali, e per l’ottenimento delle prestazioni INPS (disoccupazione, pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità e superstiti, contribuzione previdenziale per operai, collaboratrici familiari e badanti, assegni familiari, etc.), INAIL (indennità e rendite per gli operai colpiti da infortuni e malattie professionali), ENASARCO (per rappresentanti di commercio),  prestazioni ASL in campo sanitario, etc. e  con il CAAF presso gli Uffici Finanziari (dichiarazione dei redditi 730, detrazioni fiscali, Ici, Isee,  successioni, etc.).

I cittadini romeni residenti e lavoratori in Italia, sia dipendenti che autonomi (artigiani, commercianti, o coltivatori diretti), e le lavoratrici nel campo delle collaborazioni familiari e le badanti, potranno semplicemente rivolgersi ad uno dei centri CAAF 50&Più  qualificarsi come “Cittadini Romeni”, ed  esporre a personale molto qualificato e specializzato, oltre che cortese,  le loro necessità, le richieste, o i semplici chiarimenti sui rispettivi diritti e  opportunità; ottenendo di essere orientati ed assistiti GRATUITAMENTE.

50&Più è presente con Uffici Provinciali in tutti i capoluoghi di provincia, e con numerosi Uffici zonali nelle città minori. L’attività di patronato è assolutamente gratuita, in quanto i patronati sono istituti finanziati dallo Stato per prestare ogni servizio di assistenza sociale ai cittadini e lavoratori, a tutti indiscriminatamente.

Lo stesso vale per il   50&Più CAAF– Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale,  come per le denunce dei redditi “730” o  per l’elaborazione dei modelli  ISEE RED e DETR.

E’ questa una rilevante opportunità ed un servizio indispensabile oltre che  gratuito, per la comunità romena in Italia; in quanto i nostri connazionali emigrati dalla Romania in Italia si trovano talvolta in serio imbarazzo e  difficoltà a districarsi nel complesso sistema previdenziale, di sicurezza sociale, di assistenza sanitaria, e fiscale italiano. Essere assistiti, tutelati ed orientati è una necessità per ogni lavoratore giovane o anziano, per ogni famiglia, per ogni donna lavoratrice, per l’ottenimento delle prestazioni e la tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ovunque essi risiedano e lavorino.

E’ questo un successo per la FARI, Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia, e per tutte le associazioni ad essa aderenti. Ciò  in quanto riteniamo che per tutelarci ed integrarci al meglio nella società italiana, sentirci rassicurati, assistiti  e ben orientati e consigliati, dobbiamo innanzitutto conservarci uniti e solidali, con dignità e decoro, orgogliosi della nostra identità nazionale e culturale, certi che in Italia possiamo trovare migliori condizioni di vita, benessere, lavoro e sicurezza.”

Link uffici Italia: Uffici Provinciali nei capoluoghi di provincia e Uffici zonali nelle città minori

Per ulteriori informazioni, contattare:

Dott.sa Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaş

@: simona.farcas@ymail.com ; Cell.: +39/3201161307

http://www.fari.ro.it/

E-mail: info@fari.ro.it

Sedi in tutta Italia