Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană


Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007, un român care lucrează legal într-una dintre ţările Uniunii Europene (UE) sau într-o regiune din Spaţiul Economic European (SEE) poate să-şi crească pensia cu ajutorul cotizaţiei plătite în statele respective.

Ghidul lucrătorului român în Italia 2014.

Chiar dacă este vorba de o legislaţie unitară aplicabilă în UE sau Spaţiul Economic European, trebuie reţinut faptul că fiecare stat membru UE (plus cele asimilate, sau cu care există tratate similare celui comunitar, în domeniul securităţii sociale) are prevederi naţionale specifice în domeniul protecţiei sociale. De exemplu, vârsta limită de pensionare diferă de la stat la stat, la fel, stagiul minim de cotizaţie pentru a avea dreptul de a solicita pensia pentru limită de vârstă din alt stat, pe teritoriul căruia respectivul a lucrat în mod legal.

Vârsta legală de pensionare

În România, pensia pentru limita de varstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare este în prezent de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. La sfârşitul anului 2013 Guvernul a aprobat ca, începând din 2035, femeile să iasă la pensie la aceeaşi vârstă cu bărbaţii, adică la 65 de ani, măsura fiind luată din nevoia de a alinia legislaţia romaneasca cu legislaţia europeană.

La nivelul Uniunii Europene, tendinţa recentă este de creştere a vârstei de pensionare. Astfel, în luna aprilie 2014 Comisia Europeană a reiterat cererea adresată statelor membre ale UE de a lua măsuri pentru a creşte vârsta de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei europene.

Conform unei statistici la nivelul anului 2012, iată care este situaţia vârstei de pensionare în statele din Uniunea Europeană.

Atunci când pensionarea nu are loc simultan, în ţările în care asiguratul a lucrat, valoarea prestaţiei va fi modificată. Dacă, spre exemplu, asiguratul se pensionează într-un stat în care vârsta standard de pensionare este mai mică decât într-un alt stat în care a lucrat legal şi a cotizat, având dreptul la pensie, partea de pensie aferentă din cel de-al doilea stat va putea fi solicitată numai după împlinirea vârstei stabilite legal în acel stat.

Atenţie! Tabelul de mai sus este la nivelul anului 2012, are un caracter pur informativ, de aceea este obligatoriu ca pentru detalii şi consiliere, să vă adresaţi casei de pensii din ţara în care locuiţi şi/sau din ţările în care aţi lucrat. Totodată, din cauza unor proceduri birocratice mai greoaie, precum şi corespondenţei dintre casele de pensii din diferite ţări, este recomandabil să obţineţi informaţiile necesare din timp, pentru fiecare ţară în care aţi lucrat.

Documentele necesare

Documentele pe care persoana îndreptăţită la pensia  pentru limită de vârstă trebuie să le depună diferă de la stat la stat. De aceea, este din nou recomandabilă o informare prealabilă la casele de pensii din statele unde asiguratul a lucrat legal, în vederea obţinerii datelor despre actele necesare dosarului de pensie.

În general, ar fi vorba de următoarele acte:

– formularul de cerere E 202 (descarcă-l de aici)

– formularul E 207 (descarcă-l de aici)

– declaraţia pe propria răspundere

– copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română

– carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate

– livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate

– diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ

– adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

De la data de 1 aprilie 2001 evidenţa perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deţinută în format electronic, în România, de aceea documentele doveditoare de la angajatori sunt necesare numai pentru perioada de până atunci.

Unde se depun cererea şi celelalte documente doveditoare?

Regula în materie o reprezintă depunerea documentaţiei în ţara în care locuieşte asiguratul. Persoana indreptatită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă. Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Daca persoana respectivă nu a lucrat niciodată în ţara în care domiciliază, documentaţia se depune în ţara unde a lucrat ultima dată.

În mod normal, înainte de atingerea limitei de vârstă prevăzute de lege, casa de pensii de la domiciliul asiguratului va trimite formularul tip pentru cererea de pensie. La fel, odată cu atingerea vârstei de pensionare în alte state, casele de pensii din respectivele state vor transmite formularele pentru cererea de pensie.

Calcularea pensiei

Calcularea pensiei se va realiza în două etape, pentru situaţia persoanei care a lucrat legal într-unul sau mai multe state UE.

Etapa 1: La nivel naţional

Drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii. Aceasta este aşa-numita „prestaţie autonomă” şi depinde de la stat la stat, în funcţie de vârsta limită de pensionare (aşa cum am arătat mai sus) şi stagiile minime de cotizare. Perioadele minime de cotizare diferă de la stat la stat, însă la calculul pensiei se va ţine seama de toate perioadele de asigurare realizate în alte state membre ale UE, deci şi în România.

Etapa 2: La nivel european

Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Fiecare ţară cumulează perioadele de cotizare din toate ţările şi calculează ce pensie aţi primi dacă toate contribuţiile ar fi fost vărsate în sistemul său de pensii publice.
Valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din ţara respectivă, „prestaţia pro-rata”.
Cele două valori sunt comparate, iar beneficiarul va primi prestaţia care are valoarea mai mare.

pensionate

Alte aspecte

Legislaţia în materie

România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, şi anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunităţii şi Regulamentul nr.574/1972 care stabileşte modalităţiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Începând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată şi completată prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În România se aplică Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce state se aplică pensia comunitară?

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spaţiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, plus Islanda, Norvegia, Liechstenstein, Elveţia.

Există şi câteva state cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

În celelalte state, pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Pensionati 1

Plata pensiei

Pentru efectuarea plăţii pensiei, se disting două situaţii:

a. dacă beneficiarul locuieşte în România sau oricare stat UE sau SEE, statele care plătesc pensia transferă sumele datorate într-un cont bancar din ţara de reşedinţă. Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliţi in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:

1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

b. dacă beneficiarul locuieşte în afara UE, există posibilitatea deschiderii unui cont bancar în fiecare dintre statele care plătesc pensia cuvenită.

Pensia de invaliditate şi pensia de urmaş

În materialul prezentat aici s-a avut în vedere situaţia pensiei comunitare pentru limită de vârsta, în sistemul public. În mare, regulile pentru acest tip de pensie se aplică şi pensiilor de invaliditate şi a celor de urmaş.

Totuşi, pentru pensia de invaliditate trebuie să se ţină seama de faptul că fiecare ţară, în care asiguratul a lucrat legal, poate solicita propria examinare a dosarului de invaliditate / pierdere a capacităţii de muncă, iar rezultatele să nu fie unitare. În timp ce un stat ar putea să facă încadrarea într-un grad de invaliditate, alt stat ar putea decide încadrarea în alt grad sau chiar să îl declare apt de muncă.

În ceea ce priveşte pensia de urmaş, trebuie menţionat că nu în toate statele UE există această formă de pensie, în consecinţă, trebuie ca soţul supravieţuitor să se intereseze în prealabil dacă în legislaţia ţării respective există instituţia pensiei de urmaş.

Adrese utile

Pentru obţinerea informaţiilor cât mai precise, pe acest site al Comisiei Europene pot fi găsite adresele tuturor caselor de pensii din statele membre UE şi SEE, precum şi numerele de telefon şi adrese de e-mail.

Surse:

Casa Naţională de Pensii Publice

Europa ta / Your Europe

Sursa: zf.ro

 

– I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA

– Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

– ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF

– ROMENI IN ITALIA, ASSISTENZA FISCALE 2014: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON 50&PIÙ CAAF

– Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni

– Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană

Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ?

– 50&PIU’ CAAF – ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

– GHIDUL LUCRĂTORULUI ROMÂN ÎN ITALIA

Corriere della Sera: Oltre un milione di romeni in Italia. Farcaş: “Cittadini comunitari, non stranieri.”


“Non stranieri, ma cittadini europei. I romeni in Italia sono e devono essere considerati tali; hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro cittadino residente, originario di uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea.  Si badi alle facili equivoche generalizzazioni.”

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas, Presidente Associazione  “Italia Romania Futuro Insieme”

 irfionlus1

Sono 16 le comunità di stranieri con più di centomila componenti

di Danilo Taino

Questo tipo di considerazioni andrà fatto sempre più spesso nei prossimi anni. Innanzitutto perché i residenti immigrati complessivi crescono a un ritmo non indifferente: nel 1990 erano un milione e 430 mila , nel 2000 erano due milioni e 120 mila , nel 2010 erano saliti a quattro milioni e 800 mila e l’anno scorso sono arrivati a cinque milioni e 720 mila . Ma anche per il cambiamento di provenienza di questi flussi migratori, negli ultimi vent’anni fortissimo. Nel 1990 , appena caduto il Muro di Berlino e alla vigilia del crollo dell’Unione Sovietica, la comunità di immigrati più consistente era quella marocchina: 170 mila persone. Seguivano i tedeschi, circa centomila. …

Nel 2013 , oltre a quella romena, altre comunità di immigrati sono diventate importanti per numero. … (ci sono anche 230 mila tedeschi, 210 mila svizzeri, 150 mila francesi, ma si tratta di immigrazione diversa). Al momento, in Italia ci sono 16 comunità di residenti nati all’estero con più di centomila componenti. (Questi dati – ordinati in forma interattiva da Pew Research per l’intero pianeta su http://www.pewglobal.org – non misurano la dimensione delle comunità etniche presenti in un Paese, nel senso che considerano solo i nati all’estero, non i figli degli immigrati).
I numeri e le tendenze raccontano che queste comunità sono qui per restare e per crescere. Per politica, business, media, pubblicitari, prenderne atto può essere un’opportunità.

Leggi l’articolo completo: @danilotaino – corriere.it

 

Dumnezeul din manual, între Bau-Bau și Superman


Europarlamentarul Monica Macovei, candidat independent la prezidenţiale, a precizat vineri, în cadrul unei întâlniri cu oameni de cultură la Timişoara, că religia nu are ce căuta în şcoli, ci istoria religiilor ar trebui să fie introdusă, pentru faptul că istoria religiilor reprezintă de fapt istoria umanităţii, iar acest lucru le va îmbogăţi cultura generală, relatează pressalert.ro.

Deus meus in te confido (Ps 25,2)

Mă îndoiesc că la întrebarea: „Sunteţi de acord cu predarea religiei în școli?” poate fi dat vreodată un răspuns tranșant: da / nu. Eu una nu pot. Cred că problema e prea complexă pentru a fi expediată monosilabic. Explic imediat, evident, din punctul meu de vedere.

Nu, nu sunt de acord cu:

– îndoctrinarea bigotă care degenerează în confiscarea mântuirii, cultivarea și încurajarea superiorităţii confesionale, izolaţionismul în eclave elitiste în care se trăiește „credinţa curată” (prin opoziţie cu cea nedusă la Nufărul a „celorlalţi”), echivalarea credinţei cu, vorba lui Pleșu, gesticulaţia religioasă, confuzia creștinismului cu superstiţia băbească. Orice abordare care-l închide pe Dumnezeu într-un ţarc ca să fie „numai al meu” și care-l obligă să reacţioneze la condiţionări exterioare ridicole („Uite, ţi-am aprins 5 lumânări, nu-i așa că mă ajuţi să trec examenul pentru care n-am citit nicio pagină?”), este, după mine, una care nu se află în adevărul evangheliilor…

View original post 806 altre parole

Presentazione del libro “Limba romana – intre paranteze” di Eugenia Bojoga


Il libro “Limba română – între paranteze” / “La lingua romena – tra parentesi”, scritto da Eugenia Bojoga, è stato presentato venerdì scorso, 12 settembre, nel Salone dell’Accademia di Romania in Roma. La scrittrice, nel suo libro, discute delle differenze tra la lingua romena parlata in Romania e nella Repubblica Moldova.

Eugenia Bojoga è lettore presso l’università “Babes-Bolyai” di Cluj (Romania) e docente all’università “L’Orientale” di Napoli. Il suo non è un manuale di grammatica,  è piuttosto un libro sulla storia contemporanea della Bessarabia.

Leggi qui le impressioni di Bianca Mihaela Vasile, studentessa di Comunicazione a La Sapienza Università di Roma; guarda qui le foto dell’evento.

Roma, 9 settembre 2014 – La Diaspora romena in Italia riunita a Ponte Garibaldi


Comitetul ad-hoc al românilor din Italia cere guvernului României să reglementeze prin Ordonanţă de Urgenţă participarea românilor din afara graniţelor ţării la Congres (Bucureşti, 30 noiembrie 2014). Scrieţi un e-mail la: candidati.congres@gmail.com

În data de 9 septembrie 2014, orele 10:30 – 14:30, a avut loc la Roma, în Sala de Conferinƫe 50&Più Enasco Confcommercio, Via del Melangolo, 26, o întâlnire de lucru cu tema “Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni” la care au fost prezenţi membri ai asociaţiilor, organizaţiilor non-profit, a comunităţilor româneşti din Italia, dar şi participanţi independenţi.

De comun acord, toţi cei prezenţi, au decis să constituie un Comitet ad-hoc al românilor din Italia, semnând un document în acest sens. Comitetul ad-hoc al românilor din Italia este deschis, căruia i se vor putea alătura pe viitor toate asociaţiile, organizaƫiile non-proft şi toţi românii de pretutindeni de bunăvoinţă care vor organiza şi în alte oraşe, provincii sau regiuni ale Italiei, întâlniri asemănătoare de lucru pe tema organizarea, participarea şi desfăşurarea “Congresului Românilor de Pretutindeni” prevăzut prin lege. În cadrul lucrărilor din 9 septembrie a.c, s-a decis prin vot unanim întocmirea unui document de către Comitetul constituit, prin care se cere guvernului României să reglementeze prin Ordonanţă de Urgenţă participarea românilor din afara graniţelor ţării la acest Congres. Fără normele metodologice de aplicare a Legii 299/2007, teoretic, pe 30 noiembrie, data stabilită pentru desfăşurarea Congresului, ar putea să vină şi să participe oricare dintre cei circa patru milioane de români aflaţi în afara graniţelor Ţării noastre, numiţi “români de pretutindeni”, întrucât au drept de participare, conform legii in vigoare. Nimeni nu poate candida sau alege pe nimeni în aceste condiţii. Tot în cadrul lucrărilor întâlnirii de marţi, în baza prezentării şi analizei făcute asupra legii 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Comitetul constituit a hotărât să ceară prin Ordonanţă de Urgenţă metodologia de aplicare a prezentei legi dar şi revizuirea şi modificarea legii 299/2007, respectiv art.7, întrucât violeaza principiile şi drepturile electoratului activ şi pasiv în vederea alegerii membrilor Consiliului Românilor de Pretutindeni în cadrul Congresului, prevăzută şi în prezenta lege în art.8 alin.3. Propunerea revizuirii şi modificarea legii 299/2007 a fost aprobată în cadrul lucrărilor şi de către toţi cei prezenţi.

Aderaţi la Comitetul ad-hoc al românilor din Italia !

Alte întâlniri pe tema: “Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni”, ce va avea loc pe 30 noiembrie, anul curent:
– BOLOGNA – Duminica 14 septembrie 2014 ora 14:00 Via Castiglione, 67/68 (BO).

– TORINO – Duminica 21 Septembrie 2014, ora 11.00 in sala Consulatului Roman de la Torino (Via Ancona,7).

EUROITALIA news

Consegna dei doni del Consolato Generale di Romania a Bologna al Direttore Generale di 50&Più ENASCO. Consegna dei doni del Consolato Generale di Romania a Bologna al Direttore Generale di 50&Più ENASCO Confcommercio.

Il milione di lavoratori romeni emigrati in Italia, con le loro famiglie, sono stimati da tutti i dati ufficiali in almeno quattro milioni di forza lavoro. Essi danno luogo a molteplici associazioni su tutto il territorio nazionale italiano. Come cittadini europei hanno diritto a tutto quanto prevede l’ordinamento dell’Unione Europea per i cittadini europei. Le molte realtà associative hanno scelto Roma, Capitale d’Italia, per celebrare il loro convegno che riunisse tutte le loro anime di ogni orientamento culturale e politico, come di ogni confessione religiosa. Sono pervenuti, diremmo accorsi, in Roma, alla sede centrale di 50&Più ENASCO Confcommercio – Patronato di Assistenza Sociale e Caaf – che li ha ospitati nello spirito della Convenzione in atto da 4 anni e che collega lo stesso associazionismo romeno all’Ente di Patronato. Sono convenuti con entusiasmo…

View original post 614 altre parole

Moscova, peste 1000 de participanţi la Forumul Internaţional „Familia numeroasă şi viitorul umanităţii”


Un forum internațional cu tema „Familia numeroasă și viitorul umanității” a fost găzduit de capitala Federației Ruse, Moscova, între 10 și 12 septembrie. La eveniment au participat din zeci de țări  vorbitori de prestigiu care au adresat provocările contemporane la adresa familiei. De asemenea, forumul a fost o oportunitate pentru ca invitații să discute despre renașterea familiei și a valorilor tradiționale în Rusia.

La Moscova, ieri s-a încheiat Forumul Internaţional „Familia numeroasă şi viitorul umanităţii”, un eveniment de anvergură care a demonstrat preocuparea Rusiei pentru a promova o cultură şi politici publice pro-familie, cât şi dorinţa oamenilor din toate colţurile lumii de a reafirma viaţa şi noţiunea de familie naturală.

La eveniment au participat peste 1.000 de persoane din întreaga lume, din SUA până în China şi Nigeria, persoane care şi-au dedicat viaţa acţiunilor caritabile, ajutorării familiilor şi transmiterii unui mesaj pozitiv pro-viaţă.

În deschiderea evenimentului, la festivalul familiilor numeroase, au prezentat scurte numere artistice familii obişnuite din întreaga Rusie, care şi-au etalat fiecare talentul şi costumul tradiţional. Lucrările forumului au fost deschise apoi de Patriarhul Kirill al Moscovei şi al Întregii Rusii şi de Natalia Yakunina, Vice-preşedinte al Fundaţiei Sfântul Andrei Întâiul-Chemat şi membră în consiliul de administraţie al Programului Naţional „Sfinţenia Maternităţii”. La sesiunea plenară de deschidere au mai adresat mesaje participanţilor şi Muftiul-Şef, Talgat Tadzhuddin, respectiv Rabinul-Şef al Rusiei, Berel Lazar, alături de Înaltpreasfinţitul Ilarion Alfeyev, Mitropolit de Volokolamsk. Prima seară s-a încheiat cu un concert grandios în Piaţa Istorică dintre zidurile vechiului Palat Kremlin.

r1 Forumul Internaţional „Familia numeroasă şi viitorul umanităţii” s a încheiat ieri la Moscova

Printre numele marcante din zona non-profit internaţională care au participat la congres s-au numărat: Antonio Brandi, de la ProVita Italia, Theresa Okafor, Director al Fundaţiei pentru Moştenire Culturală Africană, Patrick Buckley, de la organizaţia britanică SPUC şi consultant ONU pe probleme de protecţia copilului nenăscut, John-Henri Westen, co-fondator al site-ului de ştiri pentru viaţă LifeSiteNews.com, Thomas Ward, Preşedintele Asociaţiei Catolice a Familiilor, Ignacio Arsuaga, Preşedintele CitizenGO.org, Steven Weber, Preşedintele Christian Broadcasting Network, Keith Mason, fondatorul Personhood, organizaţia pro-viaţă cu cea mai rapidă creştere din SUA, Theodore Baehr, fondatorul Movieguide, organizaţie care promovează filmele pro-familie şi pro-valori la Hollywood, Christine Vollmer din Venezuela, Preşedintele Alianţei Latino-Americane pentru Familie, şi Sharon Slater, Preşedintele Family Watch International. Au mai participat oameni de ştiinţă din mai multe ţări, prelaţi, înalţi oficiali ruşi. Din România au participat Bogdan Stanciu, Preşedinte la ProVita -filiala Bucureşti, Alexandra Nadane, Preşedinte la Studenţi pentru viaţă, Dan Alexandru Florea, de la Centrul pentru Dialog şi Cooperare din Braşov, asociaţie membră a organizaţiei internaţionale Youth Time, şi Ştefana Totorcea, editor la stiripentruviata.ro si familynews.ro.

Tematica meselor rotunde, care au avut loc în a doua zi a forumului la centrul de conferinţe al Catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova, a fost foarte cuprinzătoare:

  • Politici şi legislaţie pro-familie
  • Discuţii interconfesionale despre familie
  • Noua viaţă – bucuria părinţilor şi darul lui Dumnezeu
  • Iniţiative de formare pentru familie care se adresează tineretului
  • Educaţia şi creşterea copiilor: de la pregătirea pentru adolescenţă şi până la familia tânără
  • Economie pro-familie, afaceri şi practici de angajare care favorizează familiştii
  • Iniţiative sociale de sprijinire a familiilor şi de reducere a numărului de orfani
  • Familia în lumea informaţiei

Participanţii la forum au lansat un apel în care se spune, printre altele:

„Noi, participanţii la Formului Internaţional «Familii numeroase şi viitorul umanităţii», organizat la Moscova în 10-11 septembrie 2014, ne exprimăm profunda îngrijorare, deoarece anumite ţări promovează cu tenacitate politici şi o campanie de propagandă fără precedent care în final vor duce la distrugerea Familiei Naturale – o instituţie care într-o societate civilizată constituie fundamentul pentru ordinea, prosperitatea şi pacea socială a unui stat.

Supravieţuirea umanităţii se bazează pe sistemul familiei şi al legăturilor de rudenie care se formează prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie şi copiii care li se nasc. Acesta este unicul element capabil să asigure reproducerea, stabilitatea şi continuitatea civilizaţiei umane. Toate celelalte tipuri de relaţii sexuale sau alianţe intenţionale care exclud naşterea de copii sunt lipsite de sens, pentru că sunt golite de însăşi noţiunea stabilită prin definiţie pentru familie. Niciun interes economic sau politic nu poate servi drept pretext pentru a înlocui cu un surogat acest concept de familie care a trecut testul istoriei.

Exact în sensul acesta se pronunţă şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (adoptată de ONU în 1948), precum şi constituţiile a peste 100 de ţări, iar această înţelegere este confirmată de cărţile sfinte ale diverselor religii.”

r5 Forumul Internaţional „Familia numeroasă şi viitorul umanităţii” s a încheiat ieri la Moscova

(relatare preluata de la StiripentruViata.ro)