Corina Creţu, 1,8 miliardi di euro da investire in infrastrutture di trasporto multimodale sostenibile in Italia


 La Commissione europea ha adottato oggi il programma operativo “Infrastrutture e reti” 2014-2020 dell’Italia. La dotazione di bilancio ammonta a 1,84 miliardi di euro di cui 1,38 miliardi di euro provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il programma prevede investimenti in tre settori: le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture portuali e i sistemi di trasporto intelligenti.

Commissario europeo per la politica regionale Corina Crețu

Commissario europeo per la politica regionale Corina Crețu

Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: “Questo programma contribuirà a rendere il settore dei trasporti in Italia più sostenibile e competitivo. Gli investimenti previsti rispettano le priorità della politica relativa alle infrastrutture di trasporto “TEN-T” e contribuiranno a migliorare i collegamenti di trasporto multimodale. Ritengo che una migliore connettività sia di vitale importanza per un paese. Questi investimenti avranno un effetto positivo, renderanno l’Italia un mercato attraente per le imprese e miglioreranno la qualità della vita quotidiana.”

Il programma si concentrerà su due priorità principali:

 • sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti
 • nella TEN-T – finanziamento totale: 1 095 milioni di euro pari al 62% del bilancio del programma;
 • sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente, a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile — finanziamento totale: 684,2 milioni di euro pari al 38 % del bilancio del programma

Contesto 

Ripartizione del bilancio del programma operativo “Infrastrutture e reti”:

 • Valore totale:      1 843 733 334 EUR
 • FESR:        1 382 800 000 EUR (75%)

Alcuni obiettivi del programma:

 • incrementare l’uso delle ferrovie come mezzo di trasporto merci, passando da 11,8 tonnellate per 100 abitanti a 23,6 tonnellate per 100 abitanti
 • migliorare la capacità delle principali direttrici (linee ferroviarie Catania – Palermo e Napoli – Bari) passando da 80 a 200 treni al giorno
 • ridurre i tempi di viaggio lungo le direttrici principali:

da 185 a 167 minuti sulla Napoli – Bari

da 165 a 153 minuti sulla Catania – Palermo

 • ridurre le emissioni di gas a effetto serra
 • dimezzare i tempi di sdoganamento (da 16 a 8 ore)
 • aumentare l’attività dei porti:

traffico container: da 4 115 100 teu a 4 423 700 teu

altro traffico marittimo: da 248 696 tonnellate per 1 000 abitanti a 67 348 tonnellate per 1 000 abitanti

Per ulteriori informazioni 

La politica di coesione e l’Italia

Sintesi del programma operativo per i fondi della politica di coesione 2014-2020

Accordo di partenariato con l’Italia

@CorinaCretuEU @EU_Regional #ESIF #CohesionPolicy

LA COMMISSARIA MOGHERINI SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITÀ


Come cittadini europei, non ci riconosciamo in quest’Europa insensibile ai fondamentali valori umani, di fronte a stragi quotidiane di uomini disperati che tentano di raggiungere le nostre coste mediterranee.

MOGHERINI
Se l’Europa non prende urgenti provvedimenti in merito al traffico di schiavi che continua attraverso il Mediterraneo, disseminando il Canale di Sicilia di migliaia di cadaveri, dei disperati che affluiscono in Libia da tutta l’Africa, la Commissaria Mogherini farebbe bene a dimettersi per protesta, evitando di ripetere ad ogni strage, come quella di ieri, che puntualmente si ripete rovesciandosi ogni barcone, le solite vane parole di circostanza.
Gli appelli di Sua Santità Papa Francesco, continuano a cadere nel vuoto.
L’Europa è scandalosamente indifferente e assente.
L’Italia ammette di non farcela a fronteggiare una situazione di ecatombe epocale senza fine. Dai ministri degli Esteri, dell’Interno e della Difesa continua la litania in fotocopia, senza iniziative decisive.
L’Italia non può fungere da taxi per gli scafisti-schiavisti !
Barconi e pescherecci vanno distrutti nei porti, ma questo richiede un intervento italiano ed europeo, su mandato internazionale, nella Libia ridotta ad una landa desolata, preda dell’anarchia, del terrorismo e del crimine.


Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaş

 

Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană


Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007, un român care lucrează legal într-una dintre ţările Uniunii Europene (UE) sau într-o regiune din Spaţiul Economic European (SEE) poate să-şi crească pensia cu ajutorul cotizaţiei plătite în statele respective.

Ghidul lucrătorului român în Italia 2014.

Chiar dacă este vorba de o legislaţie unitară aplicabilă în UE sau Spaţiul Economic European, trebuie reţinut faptul că fiecare stat membru UE (plus cele asimilate, sau cu care există tratate similare celui comunitar, în domeniul securităţii sociale) are prevederi naţionale specifice în domeniul protecţiei sociale. De exemplu, vârsta limită de pensionare diferă de la stat la stat, la fel, stagiul minim de cotizaţie pentru a avea dreptul de a solicita pensia pentru limită de vârstă din alt stat, pe teritoriul căruia respectivul a lucrat în mod legal.

Vârsta legală de pensionare

În România, pensia pentru limita de varstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare este în prezent de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. La sfârşitul anului 2013 Guvernul a aprobat ca, începând din 2035, femeile să iasă la pensie la aceeaşi vârstă cu bărbaţii, adică la 65 de ani, măsura fiind luată din nevoia de a alinia legislaţia romaneasca cu legislaţia europeană.

La nivelul Uniunii Europene, tendinţa recentă este de creştere a vârstei de pensionare. Astfel, în luna aprilie 2014 Comisia Europeană a reiterat cererea adresată statelor membre ale UE de a lua măsuri pentru a creşte vârsta de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei europene.

Conform unei statistici la nivelul anului 2012, iată care este situaţia vârstei de pensionare în statele din Uniunea Europeană.

Atunci când pensionarea nu are loc simultan, în ţările în care asiguratul a lucrat, valoarea prestaţiei va fi modificată. Dacă, spre exemplu, asiguratul se pensionează într-un stat în care vârsta standard de pensionare este mai mică decât într-un alt stat în care a lucrat legal şi a cotizat, având dreptul la pensie, partea de pensie aferentă din cel de-al doilea stat va putea fi solicitată numai după împlinirea vârstei stabilite legal în acel stat.

Atenţie! Tabelul de mai sus este la nivelul anului 2012, are un caracter pur informativ, de aceea este obligatoriu ca pentru detalii şi consiliere, să vă adresaţi casei de pensii din ţara în care locuiţi şi/sau din ţările în care aţi lucrat. Totodată, din cauza unor proceduri birocratice mai greoaie, precum şi corespondenţei dintre casele de pensii din diferite ţări, este recomandabil să obţineţi informaţiile necesare din timp, pentru fiecare ţară în care aţi lucrat.

Documentele necesare

Documentele pe care persoana îndreptăţită la pensia  pentru limită de vârstă trebuie să le depună diferă de la stat la stat. De aceea, este din nou recomandabilă o informare prealabilă la casele de pensii din statele unde asiguratul a lucrat legal, în vederea obţinerii datelor despre actele necesare dosarului de pensie.

În general, ar fi vorba de următoarele acte:

– formularul de cerere E 202 (descarcă-l de aici)

– formularul E 207 (descarcă-l de aici)

– declaraţia pe propria răspundere

– copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română

– carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate

– livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate

– diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ

– adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

De la data de 1 aprilie 2001 evidenţa perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deţinută în format electronic, în România, de aceea documentele doveditoare de la angajatori sunt necesare numai pentru perioada de până atunci.

Unde se depun cererea şi celelalte documente doveditoare?

Regula în materie o reprezintă depunerea documentaţiei în ţara în care locuieşte asiguratul. Persoana indreptatită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă. Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Daca persoana respectivă nu a lucrat niciodată în ţara în care domiciliază, documentaţia se depune în ţara unde a lucrat ultima dată.

În mod normal, înainte de atingerea limitei de vârstă prevăzute de lege, casa de pensii de la domiciliul asiguratului va trimite formularul tip pentru cererea de pensie. La fel, odată cu atingerea vârstei de pensionare în alte state, casele de pensii din respectivele state vor transmite formularele pentru cererea de pensie.

Calcularea pensiei

Calcularea pensiei se va realiza în două etape, pentru situaţia persoanei care a lucrat legal într-unul sau mai multe state UE.

Etapa 1: La nivel naţional

Drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii. Aceasta este aşa-numita „prestaţie autonomă” şi depinde de la stat la stat, în funcţie de vârsta limită de pensionare (aşa cum am arătat mai sus) şi stagiile minime de cotizare. Perioadele minime de cotizare diferă de la stat la stat, însă la calculul pensiei se va ţine seama de toate perioadele de asigurare realizate în alte state membre ale UE, deci şi în România.

Etapa 2: La nivel european

Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Fiecare ţară cumulează perioadele de cotizare din toate ţările şi calculează ce pensie aţi primi dacă toate contribuţiile ar fi fost vărsate în sistemul său de pensii publice.
Valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din ţara respectivă, „prestaţia pro-rata”.
Cele două valori sunt comparate, iar beneficiarul va primi prestaţia care are valoarea mai mare.

pensionate

Alte aspecte

Legislaţia în materie

România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, şi anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunităţii şi Regulamentul nr.574/1972 care stabileşte modalităţiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Începând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată şi completată prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În România se aplică Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce state se aplică pensia comunitară?

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spaţiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, plus Islanda, Norvegia, Liechstenstein, Elveţia.

Există şi câteva state cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

În celelalte state, pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Pensionati 1

Plata pensiei

Pentru efectuarea plăţii pensiei, se disting două situaţii:

a. dacă beneficiarul locuieşte în România sau oricare stat UE sau SEE, statele care plătesc pensia transferă sumele datorate într-un cont bancar din ţara de reşedinţă. Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliţi in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:

1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

b. dacă beneficiarul locuieşte în afara UE, există posibilitatea deschiderii unui cont bancar în fiecare dintre statele care plătesc pensia cuvenită.

Pensia de invaliditate şi pensia de urmaş

În materialul prezentat aici s-a avut în vedere situaţia pensiei comunitare pentru limită de vârsta, în sistemul public. În mare, regulile pentru acest tip de pensie se aplică şi pensiilor de invaliditate şi a celor de urmaş.

Totuşi, pentru pensia de invaliditate trebuie să se ţină seama de faptul că fiecare ţară, în care asiguratul a lucrat legal, poate solicita propria examinare a dosarului de invaliditate / pierdere a capacităţii de muncă, iar rezultatele să nu fie unitare. În timp ce un stat ar putea să facă încadrarea într-un grad de invaliditate, alt stat ar putea decide încadrarea în alt grad sau chiar să îl declare apt de muncă.

În ceea ce priveşte pensia de urmaş, trebuie menţionat că nu în toate statele UE există această formă de pensie, în consecinţă, trebuie ca soţul supravieţuitor să se intereseze în prealabil dacă în legislaţia ţării respective există instituţia pensiei de urmaş.

Adrese utile

Pentru obţinerea informaţiilor cât mai precise, pe acest site al Comisiei Europene pot fi găsite adresele tuturor caselor de pensii din statele membre UE şi SEE, precum şi numerele de telefon şi adrese de e-mail.

Surse:

Casa Naţională de Pensii Publice

Europa ta / Your Europe

Sursa: zf.ro

 

– I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA

– Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

– ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF

– ROMENI IN ITALIA, ASSISTENZA FISCALE 2014: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON 50&PIÙ CAAF

– Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni

– Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană

Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ?

– 50&PIU’ CAAF – ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

– GHIDUL LUCRĂTORULUI ROMÂN ÎN ITALIA

Croazia in UE: I sindacati al Governo: “non adottate misure transitorie per i lavoratori croati”


Va garantito loro: “un trattamento alla pari di tutti gli altri cittadini comunitari nell’accesso al lavoro”

 hrvatska-eu-croazia-ue

(redazionale) Roma, 30 maggio 2013 – Il prossimo 1° luglio la Croazia diventerà il 28°  Stato Membro dell’Unione Europea ed i suoi abitanti avranno accesso alla libera circolazione nella spazio  Schengen, ma non automaticamente il diritto a risiedere e lavorare in un altro Paese dell’Unione. Questo dipenderà dalle scelte che faranno i vari governi, garantendo o meno la libertà completa di circolazione e ricerca di lavoro, oppure optando per le cosiddette “misure transitorie” previste dai Trattati dell’Unione. In base a questa “moratoria” può essere rimandata nel tempo la libertà di circolare e lavorare in un altro Stato. In genere si limita l’accesso – in tutto o in parte – al mercato del lavoro dei singoli stati. Questo è già successo, ad esempio, nel caso di Romania e Bulgaria nel 2004 e, a detta dei sindacati, fu usato come pretesto da molti imprenditori per contrattare irregolarmente i cittadini neo – comunitari.

Per evitare tutto ciò, Cgil Cisl e Uil hanno deciso di scrivere al Ministro Del Lavoro Giovannini chiedendo espressamente “di non adottare le misure transitorie di limitazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati croati, che sono contemplate come possibili dal Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea”.

La lettera è molto tempestiva in quanto il Governo sta per prendere una decisione formale in merito, probabilmente già nel prossimo Consiglio dei Ministri.

“I lavoratori frontalieri croati, storicamente presenti nel mercato del lavoro delle regioni italiane del Nord-Est sin dalla creazione degli stati nazionali  – si legge nella lettera firmata dai segretari confederali Vera Lamonica (Cgil), Liliana Ocmin (Cisl) e Guglielmo Loy (Uil) – sono attualmente e fino al 30 giugno p.v. sottoposti alla normativa sull’immigrazione, la quale  prevede l’emanazione dei decreti flussi come condizione per poter instaurare un rapporto di lavoro regolare nel territorio nazionale”.

Nel caso dei lavoratori frontalieri, sono in atto da anni forme di ingresso agevolato e soppressione dei visti d’ingresso per soggiorni brevi (fino a 90 giorni);  facilitazioni, in virtù delle quali i cittadini croati sono da decenni presenti nel nostro paese e contribuiscono in settori chiave dell’economia regionale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (turismo, cantieristica navale, agroalimentare), ma anche nel settore del lavoro domestico e dell’assistenza domiciliare.

“Per questa ragione, si legge nella lettera –  facendo nostra la risoluzione adottata dalla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.) nel dicembre 2012, chiediamo al Governo italiano di non adottare le misure transitorie di limitazione della libera circolazione in Italia dei lavoratori subordinati croati”.

“Concedere da subito la piena libera circolazione ai lavoratori croati – conclude la lettera –  avrebbe a nostro parere  il  vantaggio   sin dal prossimo 1° luglio, di un trattamento alla pari di tutti gli altri cittadini comunitari nell’accesso al lavoro, favorendo altresì  l’impiego regolare di questi lavoratori.

 

ROMA, 8 OTTOBRE 2011: LA CHIESA CATTOLICA ROMANA E L’ITALIA RENDONO OMAGGIO ALL’ARCIDUCA OTTO VON HABSBURG


L’evento centrale di inizio autunno romano sarà la Messa Pontificale per l’Arciduca Otto von Habsburg presieduta da S. Em. Rev.ma il Cardinale Walter Brandmüller.   Promosso dall’Istituto di Studi Storici Beato Pio IX del Conte  Fernando Crociani Baglioni, con l’adesione di 110 Istituzioni ed Organizzazioni italiane ed internazionali.

Cardinale Walter Brandmüller

Cardinale Walter Brandmüller

(EUROITALIA – ROMA, 13 agosto 2011. Simona C. Farcas) – Nel terzo mese del pio transito dell’Arciduca d’Austria, che segnò nel centenario arco di sua vita la riaffermazione dei valori dell’Europa cristiana. Tale fu il suo ideale, attraversando le vicissitudini delle due guerre mondiali e di un lungo dopoguerra che sembrò senza fine per la Mitteleuropa e l’Europa Orientale soggette al comunismo. E per l’affermazione dell’ideale europeistico che riunisse attorno alla speranza di un mondo di pace e riconciliazione con al centro il nostro continente, senza più conflitti e odio tra i popoli.

Il dr. Otto von Habsburg, come preferiva essere appellato rispetto alle dignità imperiali e reali che gli corrispondevano, essendo figlio ed erede dell’ultimo Imperatore d’Austria -Ungheria, Carlo I, il Beato, che molti cattolici e ortodossi appellano “il Santo”, non impostò la sua azione culturale, sociale, etica e politica alla nostalgia del glorioso trono che riunì sotto il loro scettro l’Europa lungo un millennio. Ma incoraggiò le generazioni uscite dal secolo più tragico della storia umana a guardare con fiducia ad un avvenire di riconciliazione, di pace, progresso, autodeterminazione dei popoli, socialità e concordia, gettando le basi della ricomposizione dell’Europa cristiana, nel modello confederale che riprendesse i valori antichi e le esigenze di libertà, democrazia e diritti umani recuperati dai tempi moderni. Si oppose ai totalitarismi – subendone con la sua famiglia persecuzioni, arresti, esili e sofferenze – e alle loro aberrazioni. Si oppose ad ogni ingiustizia e dittatura; sopportò con dignità il delitto di cognome, che lo escluse per lunghi anni dalla sua Patria, come tutti gli eccessi del Novecento che inflissero ai capi delle dinastie, le quali  subirono il “vae victis”, sempre difendendo la Patria dei suoi antenati, o forse le grandi e piccole patrie dell’Oecumene imperiale cristiano che la composero; legato al retaggio storico del suo nome. Oggi riposa nella Cappella dei Cappuccini nella sua Vienna accanto agli Imperatori ai Re e ai Beati della Casa d’Asburgo, nel 440° anno di salvezza dell’Europa, segnata a Lepanto da Giovanni d’Austria. La solenne Messa Pontificale del Cardinale bavarese cadrà in tale ricorrenza tanto significativa per la Cristianità, la storia europea e la storia umana.

(Simona C. Farcas)

___________________

Per adesioni, contattare:

Segreteria organizzativa Pontificale Arciduca Otto von Habsburg
tel. 335.6605913
email: pontificale.ottovonhabsburg@gmail.com

___________________________________________________________ Continua a leggere

Bruxelles/UE:Hearing on Education and Training: tools for Roma integration


Oana Niculescu Mizil

Honourable speakers, lady and gentlemen

I believe we need to change the way we collectively think about the Roma before doing anything else. Since 1984 the European Commission insists that educating Roma is the most important thing. It is indeed very important but what is more important in my opinion is to educate ourselves, the majority populations and the Roma communities that we, together have a responsibility to act as responsible citizens.

The way we thought up to this point is to put it bluntly that we need to fix the Roma. That Roma are deviant and need to be fixed is what we hear from extremists but also what it seem we assume at the EU level considering the measures we took up to this moment.  I had the pleasure to work together with some brilliant Roma and to spend time with lots of Roma people from the communities in Romania. There is no need for a fix – there is no difference – we are all the same. What we need to fix indeed is the way we look at the social inclusion problems.

We need to focus our education towards responsible citizenship. Anti-Gypsysim is considered a problem by a small number of academics, human rights activists and some specialized bodies which are hardly influential within  their own intergovernmental institutions.  Racism against Roma it is not a deviation from what is considered normality in Europe but is rather the accepted normality.  Sarkozy, Lellouche, Fratini , Basescu, Meciar are just some of the numerous top European politicians to have used anti-Gypsyism as a way to boost their popularity.  Opinion polls and research focused on racism in mass media prove without doubt that anti-Gypsyism is by far much more cherished than fought against in the EU.

This needs to stop. We need to educate Europe that racism is shameful and inacceptable. We can not have functional social inclusion as long as the overwhelming majority of people will refuse a Roma in their family just because he or she is Roma. And this requires serious educational measures.

We need to educate ourselves to change things when they are obviously going wrong even if that goes against our own comfort. It is obvious that the Social Inclusion of Roma doesn’t work the way we are trying it at this moment.

We had lots of great speeches at the EU level but the fact remains that there are no Roma or Roma experts close to the decision makers. The presence of Roma in EU institutions is abysmal as it is their presence in the political parties across Europe. We do not have strong expert bodies matched by similar strong mechanisms to tackle the very complex problems of including what is in reality the most despised ethnic community in Europe.

How can we change this ? Simply – through, education – we all need to be thought the basis of active citizenship.

Despite clear improvements related to the participation of NGOs, Roma experts and other stakeholders the contribution of local administrations to these processes remains weak in my opinion. The absorption of Structural Funds, accordingly, remains much under the possibilities and in Romania is rather abysmal. In my talks with other Romanian mayors there is little if any awareness about possibilities offered by Structural Funds. Actions taken at the local level remain piece-meal and with a rather reduced impact.

Recently in the European Parliament Marian Vanghelie the Mayor of Sector 5 of Bucharest where we have the larges urban Roma community in Europe proposed to the Commission to have an advisory Committee of EU Mayors for Social Inclusion of Roma which to bring in the much needed expertise of those at the grassroots level.

Distinguished President and Raporteour – I hope you will also help this initiative through the channels you have. National MPs as myself that represent regions where significant Roma communities live need in my opinion to be more involved in the EU relevant discussions and I thank you for inviting me here today.

As I said at the beginning of my speech – Social Inclusion is done together.

Roma communities need to be helped to understand that we all have to be responsible citizens. That our countries need active people in order to improve situation and not passively wait authoritarian populist politicians to solve everything for them. Child trafficking , forced prostitution, criminality are all our problems and we need together to find solutions to solve them. But the main problem in my opinion remains that we are educated to see each other in terms of race and not in terms of citizens. And here I think we need to accept that our mistake was and remains that we try just to fix the Roma while we keep ignoring how much we need education to be effective in changing the way we look at each other.

I represent a part of Sector 5 of Bucharest in the Romanian Parliament. It is not an easy job for a young woman politician and there are lots of things which I learn everyday. One of the most important lesson I learned in the last years is that a functional democracy is one in which everybody assumes its rights and responsibilities as citizens. Stimulate this through education, awareness raising campaigns, projects, conferences and all the other instruments the EU has at its disposal and I am convinced we will be able to close the gap between rhetoric and reality.

Thank you for your attention

OANA NICULESCU MIZIL’s Blog

Hearing on Education and Training: tools for Roma integration- EUROPEAN ECONOMIC and SOCIAL COMMITTEE,  Bruxelles

UE/Eurostat: 1 donna su 2 resta fuori dal mercato del lavoro


Secondo il rapporto stilato il 9 dicembre 2010 dall’ufficio statistico dell’Unione Europea, oltre un terzo delle donne europee fra i 15 e i 64 anni e’ fuori dal mercato del lavoro.

Il rapporto Eurostat sottolinea che nel decennio appena concluso, nonostante la crisi economica di fine periodo, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e’ aumentata, con una diminuzione della disoccupazione dal 39,9% del 2000 al 35,7% del 2009.

(€UROITALIA – ROMA, 07/01/2011). Questo significa che in 9 anni oltre 5 milioni di donne in più sono entrate sul mercato del lavoro. Nonostante la crisi economica, tra il 2008 e il 2009 il numero di donne sul mercato del lavoro e’ continuato ad aumentare, passando il tasso di inattività dal 36,1% al 35,7%. Se, da una parte, l’innalzamento dell’età pensionabile di chi già lavora e, dall’altra, il maggior numero di anni dedicati a scuola e università delle più giovani sono alcuni dei fattori principali che giustificano il fenomeno, Eurostat nota però che ci sono anche differenze significative tra i paesi dovute all’atteggiamento più o meno attivo di chi cerca un lavoro durante gli studi. Guardando in particolare alle differenze tra paesi Ue, tra i 25 e i 54 anni, il tasso di inattività più alto é stato registrato a Malta (51.1%), seguita dall’Italia, dalla Romania (29.4%) e dalla Grecia (29.0%), mentre i più bassi in Slovenia (12.1%), Svezia (12.9%) e Danimarca (13.0%). Continua a leggere

€UROITALIA e Buone Notizie nel Nuovo Anno!


Agenzia giornalistica europea

Euroitalia - Agenzia giornalistica europea

Roma, Natale 2010

Cari amici,

come regalo di Natale, quest’anno parte  €UROITALIA – l’Agenzia giornalistica europea, uno strumento che dà spazio non solo agli italiani, ma anche a tutte le comunità di cittadini europei provenienti dai 27 Paesi ed alle comunità dei Paesi di prossima adesione all’UE, presenti in Italia.

€UROITALIA è particolarmente attenta ai giovani e alle nuove generazioni, quali protagonisti nella costruzione della comunità europea, nostra Casa comune, e si propone come supporto nella loro  formazione ed educazione alla cittadinanza attiva. Al fine di realizzare ciò, siamo tutti chiamati a dare il proprio contributo: interviste, storie di vita, personaggi, Associazioni culturali, feste ed eventi interculturali nella comunità…scriviamolo! “Verba volant, scripta manent.” (da un discorso di Caio Titus al senato romano).

L’Agenzia Giornalistica €UROITALIA vuole, attraverso uno slogan, trasmettere un messaggio preciso: è al servizio di tutti i cittadini – italiani, comunitari e stranieri – e si impegna per una utile e corretta informazione affinché ognuno di noi contribuisca alla realizzazione del nostro futuro insieme con una Patria europea comune.

Una Agenzia Giornalistica in cui il protagonista sei TU: pratica da sfogliare, veloce da leggere, utile da consultare.

Una Agenzia Giornalistica che in pari tempo si pone come:

–          spazio di testimonianza, per la promozione delle opportunità di mobilità e lavoro, di attività commerciali e scambi culturali e produttivi;

–          punto di riferimento per il cittadino europeo alla ricerca di informazioni utili e altrimenti non rintracciabili;

–          guida pratica su dove, cosa, come e quando in Italia e in Europa. Dalle leggi da sapere, ai luoghi dove andare, alle attività ricreative e di svago;

–          luogo dove raccontarsi e aprire un dialogo costruttivo di solidarietà e partecipazione. Perché siamo noi, tutti insieme, a fare l’Europa.

Felice Anno Nuovo di Buone Notizie!

Simona C. Farcas

Presidente Associazione IRFI ONLUS “Italia – Romania Futuro Insieme”

Cell. +39/329 4959144

@: simona.farcas@ymail.com

€UROITALIA

Agenzia giornalistica europea

Direzione ed Amministrazione – Roma – Partita IVA 01670641008 – Autorizzazione trib. Roma n.13798

LA RIUNIFICAZIONE DEL CONTINENTE EUROPEO.


Il futuro lo vedi attraverso la formazione
Conferenza del PROF. PIER VIRGILIO DASTOLI
Responsabile delle relazioni con l’Europa dell’Università Internazionale Telematica Uninettuno
Già Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

LA RIUNIFICAZIONE DEL CONTINENTE EUROPEO.
PERCORSI, PROBLEMI E PROSPETTIVE

La conferenza, a ingresso libero, si terrà presso la
Fondazione Europea Dragan, in Foro Traiano 1/A (vicinanze di Piazza Venezia)
Martedì 2 marzo 2010, alle ore 17.15

L’incontro inaugura la seconda sessione “L’Unione europea. Il difficile cammino dell’integrazione” del Corso di Scienze Politiche, Storia e Studi Europei intitolato “Dall’Europa divisa all’Europa dell’integrazione”, organizzato per l’anno accademico 2009-2010 dalla Fondazione Europea Dragan e dedicato – in occasione del ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino – al percorso di riunificazione dell’Europa.

FED

Per maggiori informazioni:
Francesca Isnardi
Ufficio Stampa
Fondazione Europea Dragan
Tel: 02 583 71 404
Fax: 02 583 04 790
E-mail: ufficiostampa@fondazionedragan.org

Cresce in Europa l’onda del razzismo, che minaccia di travolgere anche la SpagnaIl coro degli zingari da “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi

Secondo i dati dell’Osservatorio scolastico sulla convivenza, in Spagna due ragazzi su tre non vorrebbero avere un Rom compagno di banco, mentre uno su due non vorrebbe sedersi accanto a un ebreo

L’intolleranza in Europa cresce ogni anno. Se in Italia praticamente la totalità della popolazione è ostile ai Rom e gli episodi di discriminazione e violenza razziale si susseguono ormai a un ritmo quotidiano, mentre crescono gli episodi di omofobia e antisemitismo, la Spagna, spesso considerata un esempio di rispetto delle minoranze nell’Unione europea, assiste a propria volta al riaffiorare di fantasmi inquietanti. Esteban Ibarra, presidente del Movimento contro l’intolleranza, denuncia da qualche tempo un atteggiamento di ostilità, da parte delle Istituzioni e della cittadinanza, verso i migranti, i gitani e gli ebrei. L’ideologia razzista è radicata anche nella penisola iberica e l’esempio italiano, purtroppo, rappresenta un modello per gli intolleranti. Recentemente l’Osservatorio scolastico della convivenza ha pubblicato gli esiti di un’indagine presso i più giovani cittadini spagnoli, che sono inquietanti. Dalla ricerca a campione, risulta, fra l’altro, che due adolescenti su tre non vorrebbero avere un Rom come compagno di banco, mentre un ragazzo su due rifiuterebbe di sedersi, a scuola, acanto a un coetaneo ebreo. “E’ un momento difficile per i Diritti Umani in Europa,” ha dichiarato Ibarra, “dovesi assiste a una crescita sensibile del razzismo e della xenofobia, fenomeni che spesso sono sostenuti da alcune forze politiche, che fanno della xenofobia una bandiera”.

info@everyonegroup.com

PETIZIONE “PER UNA CARTA DEI POPOLI ROM”

Firma anche tu la Petizione

La Commissione Europea ha messo a punto un documento dedicato alla popolazione Rrom in Europa e ai gravi problemi di integrazione di natura socio-economica e sanitaria.

Il documento della Commissione Europea dedicato alla popolazione Rrom, come ha spiegato il commissario al Fondo Sociale Vladimir Spidla, prenderà in considerazione in modo trasversale tutte le politiche europee che possono venire in aiuto a questa popolazione che nella sua grande maggioranza vive nella povertà estrema. E questo non è accettabile.

Chiediamo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di partecipare a una Petizione per una “Carta dei Popoli Rrom” che riconosca identità e diritti, per promuovere legalità e integrazione, contro ogni forma di degrado e violenza.

I nomadi vivono spesso in condizioni di abbandono e miseria inaccettabili, rischiano di scomparire e di essere colpiti da pesanti discriminazioni per combattere questa deriva dobbiamo riconoscere il loro ruolo storico, culturale e spirituale incardinato in una modalità di vita che è semplicemente “diversa”. Non dobbiamo cancellare la loro umanità, ma riconoscere il diritto ad avere servizi, formazione e lavoro per vivere nella società civile con proprie modalità. Essi possono essere “architetti della gioia”.

Vi invitiamo a firmare la Petizione affinché istituzioni e autorità si impegnino a chiedere alla Unione Europea e alla istituzioni dei Paesi di origine di elaborare un testo che fissi regole e principi dei “cittadini senza territorio”.
Guarda il video
Firma anche tu la Petizione

Promotori:
Associazione Irfi Onlus
Comincia l’Italia

* * *
ciao a Tutti, allego la lettera che ho inviato al Presidente Napolitano sulla proposta di legge n. 733 (decreto sicurezza) che sarà votato il 17 e il 18 gennaio al Senato. Invito altre associazioni, nonchè la stessa federazione, a riprenderla e a inviarla al Presidente Napolitano che in questo momento è l’unico che può fare qualche cosa. sarebbe meglio inviarla prima del 10 gennaio.fatemmi sapere, Carlo Berini

SUCAR DROM
http://www.sucardrom.eu
Protocollo n. 1/SD/IT
del 2 gennaio 2009

Alla cortese attenzione
Presidente della Repubblica

Egregio Presidente, Le scrivo per chiedere il Suo diretto intervento su di una proposta di legge che è attualmente in discussione in Parlamento, il disegno di legge n. 733 “disposizioni in materia di sicurezza”. Questa proposta sarà discussa e votata il 17 e il 18 gennaio prossimi al Senato.
Sono molte le misure, contenute nel provvedimento, che mi vedono critico ma una, in particolare, mi spaventa: la modifica della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. L’articolo 16 del disegno di legge n. 733, così recita
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma e` inserito il seguente:
«1-bis. L’iscrizione anagrafica e` subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
Questo norma, se approvata, cambierà radicalmente la legislazione anagrafica italiana perché oggi l’iscrizione anagrafica di un Cittadino è di fatto vincolata a soli due criteri: la volontà del Cittadino e l’accertamento da parte degli Uffici comunali dell’effettiva presenza dello stesso Cittadino.
Tale impostazione è stata ribadita più volte da diversi Organi dello Stato, segnalo la Circolare del Ministro dell’Interno n. 8 del 29 maggio 1995 “precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani” ma anche le Circolari del Ministero dell’Interno sul “problema dei nomadi”, a partire dalla Circolare MI.A.CEL. n. 17/73 del 11.10.1973 pos. 15900.2.22 prot. 7063.
In particolare metto in risalto il passaggio della Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 secondo cui:
“…il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in rulottes… In pratica la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi, anch’essi degni di considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”.
Detta lettura è confermata anche dalla Giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite (sent. 19.06.2000 n. 449) la quale ha precisato che
“l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento di esecuzione…configura uno strumento giuridico – amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l’interesse dell’amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione e i movimenti della popolazione…, ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58).
Inoltre, tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 5 – 9) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti”.
Nell’articolo 16 del disegno di legge n. 733 per la modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si parla esclusivamente di “immobili”, implicitamente escludendo a priori dal poter ottenere l’iscrizione anagrafica chi vive in roulotte, in camper, in una carovana o una casa mobile (beni mobili). Ma soprattutto si pone come requisito essenziale le condizioni igienico-sanitarie ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Come già molti hanno rilevato la maggior parte forse degli alloggi, non risponde ai requisiti richiesti semplicemente perché si tratta di immobili costruiti prima che diventasse necessario il certificato di abitabilità. Ma è sicuro che una roulotte, un camper o una casa mobile non rispondono ai questi requisiti.
Chi sarà colpito da questa norma? Le famiglie sinte e rom che vivono nei cosiddetti “campi nomadi”, le famiglie sinte e rom che vivono in terreni privati e le famiglie dello spettacolo viaggiante.
Migliaia di Cittadini italiani che, se questa norma diventasse legge, saranno nella condizione di perdere non solo il diritto di voto ma tutta una serie di diritti legati indissolubilmente all’iscrizione anagrafica (i documenti come la patente di guida, le licenze per le attività lavorative, l’assistenza sanitaria,…).
Questo fatto è, secondo il mio giudizio, incomprensibile perché cadrebbe il fondamento del nostro essere Stato repubblicano e di fatto si impedirebbe a migliaia di Italiani l’esigibilità dei diritti fondamentali, come quello di voto, sanciti dalla nostra Costituzione.
Per queste ragioni chiedo a nome dell’associazione Sucar Drom un Suo intervento diretto sul Governo italiano e sul Parlamento perché sia corretta questa proposta di legge. Rimango a disposizione per incontrarLa con una delegazione di Sinti e di Rom per meglio approfondire questa e altre problematiche, a partire dal riconoscimento dello status di minoranze storiche linguistiche (Legge 482/1999).
Colgo l’occasione per augurare a Lei, alla Sua famiglia e ai Suoi collaboratori i più sinceri auguri di un Felice Anno Nuovo

il Segretario
Carlo Berini